Szkoły srednie
REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2019/2020


KARTY ZGŁOSZENIA I INNE WAZNE DOKUMENTY Dokumenty do pobrania
w MS WORDZIE
KARTA ZGŁOSZENIA/PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY (załącznik nr 1)
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY (załącznik nr 4)
OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA (załacznik nr 3)
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY 1. O PROFILU SPORTOWYM (załącznik nr 2)
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZNIÓW I RODZICÓW - PROCES REKRUTACJI
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZNIÓW I RODZICÓW - PO PRZYJĘCIU DO SZKOŁY


Podstawa prawna: Zarządzenie nr 34/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 23 stycznia 2019r.

1. W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć klasy pierwsze liczące do 24 uczniów. Jedna z klas pierwszych będzie oddziałem o profilu sportowym (siatkówka dziewcząt i koszykówka chłopców).

2. Szkoła dysponuje również wolnymi miejscami w klasach III, V, VI, VII.

3. Rekrutacja do klas pierwszych / nabór do pozostałych klas odbywa się zgodnie z harmonogramem.


HARMONOGRAM:

TERMIN DZIAŁANIA
od 01 marca do
22 marca
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły - załacznik nr 1
13 marca 2019r.
godzina 17:00 - aula szkoły
Spotkanie z rodzicami i uczniami.

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
18 marca 2019r. Test sprawnościowy do klasy 1. o profilu sportowym (Regulamin rekrutacji i wykaz zadań w teście sprawnościowym w załączniku nr 2)
20 marca 2019r. Podanie listy uczniów zakwalifikowanych do klasy o profilu sportowym.
25 marca do 05 kwietnia 2019 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
12 kwietnia 2019Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 15 kwietnia do 19 kwietnia 2019r.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- załącznik nr 3

Dostarczenie informacji z przedszkola o gotowości szkolnej
od 1 marca do 19 kwietnia 2019r. Składanie wniosków o przyjęcie do świetlicy szkolne j- załącznik 4

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których rodzice pracują i dojeżdżające
26 kwietnia 2019r. Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
08 maja 2019r. Zebranie z rodzicami uczniów przyjętych do klasy pierwszej.


W przypadku wolnych miejsc będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca zgodnie z harmonogramem

TERMIN DZIAŁANIA
Od 29 kwietnia do 10 maja 2019r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
13 maja do 15 maja 2019r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.
17 maja 2019r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Od 20 maja do 21 maja 2019r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
23 maja 2019r. Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

KRYTERIA NABORU:

L.P.
KRYTERIUM
LICZBA PUNKTÓW
DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA KRYTERIÓW
1. Rodzice mieszkają w Stargardzie
20
oświadczenie rodziców
2.Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 11
10
dokumentacja szkolna
3. W SP 11 obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia
10
dokumentacja szkolna
4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki
8
oświadczenie rodziców
5. Miejsce pracy jednego z rodziców ucznia znajduje się w obwodzie szkoły
6
Zaświadczenie z zakładu pracy -należy dostarczyć na prośbę dyrektora
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
5
Oświadczenie rodzica. Na prośbę dyrektora - prawomocny wyrok sądu rodzinnego, akt zgonu

Jolanta Faryńska
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Noblistów Polskich
w Stargardzie
Wykonanie strony: ©2005r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry